"La baza se afla planul. Fara plan nu exista nici maretia intentiei si a expresiei, nici ritm, nici volum, nici coerenta. Fara plan exista acea senzatie insuportabila omului, de inform, de neterminat, de dezordine, de arbitrar. Planul necesita imaginatia cea mai activa. De asemenea, el necesita disciplina cea mai severa."
Le Corbusier

Certificat Energetic, Audit Energetic

Aceasta operatie consta in determinarea caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire instalatie, in scopul caracterizarii din punct de vedere energetic a cladirii. Pasii necesari realizarii auditului ...
cititi mai mult

Evaluari imobiliare

Biroul de arhitectura al firmei noastre, prin evaluatori autorizati, membri ANEVAR, ofera servicii de evaluare a proprietatilor imobiliare, respectiv constructii si terenuri, pentru urmatoarele scopuri: Transferul de proprietate sau al folosintei ...
cititi mai mult

Proiectarea

Alegerea terenului - cititi mai mult

Asistenta tehnica - cititi mai mult

Intocmirea cartii tehnice - cititi mai mult

Urmarirea de santier - cititi mai mult

Auditul energetic si expertizarea termica si energetica a cladirilor de locuit.

Aceasta operatie consta in determinarea caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire instalatie, in scopul caracterizarii din punct de vedere energetic a cladirii.

Auditul energetic al cladirilor este operatia prin care se stabilesc tehnic si economic solutiile de reabilitare si modernizare termoenergetica a cladirii pe baza rezultatelor termice si energetice a cladirii.

Pasii necesari realizarii auditului energetic pentru o cladire sunt urmatorii:

1. Expertizarea constructiei de Auditat sau Certificat din punct de vedere energetic

2. Elaborarea Certificatului de Performanta Energetica a imobilului:

Vizualizati un model de certificat de performanta energetica
 Audit Energetic, Certificat energetic Bucuresti, Audit energetic Bucuresti,Certificat Energetic


3. Realizarea auditului energetic:

Certificat Energetic / Audit Energetic | Certificat energetic Bucuresti / Audit energetic Bucuresti


Nota: Locuintele vechi nu vor putea fi cumparate prin programul �Prima Casa� decat daca se �ncadreaza �ntr-una din clasele A, B sau C de eficienta energetica, criteriu aplicabil �ncepand cu data introducerii certificatului energetic. Potrivit reprezentantilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), certificatele energetice vor fi introduse de la 30 martie, blocurile reabilitate termic urmand sa fie scutite de eliberarea acestui document.

Certificatul energetic arata performanta energetica a apartamentului, exprimata, �n principal, prin consumul total anual specific de energie, exprimat �n kWh/mp arie utila, respectiv prin consumul de caldura anual specific pentru �ncalzire, apa calda de consum si iluminat, eficienta energetica a apartamentului, prin �ncadrarea acestuia �ntr-o clasa energetica (de la clasa A - eficienta energetica ridicata, la clasa G - eficienta energetica scazuta), �n functie de consumul total anual specific de energie.

Certificatul este valabil 10 ani de la data emiterii si se elaboreaza de catre auditori energetici pentru cladiri, persoane fizice atestate.
Noile norme ale programului mai arata ca �mprumuturile acordate prin �Prima Casa� vor fi garantate diferentiat, �n functie de vechimea imobilului.

Audit energetic - Legea 372 din 13.12.2005

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1144 din 19/12/2005, privind performanta energetica a cladirilor

Parlamentul Rom�niei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tin�ndu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica.

Art. 2. - Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:
a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor;
b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi;
c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor lucrari de modernizare;
d) certificarea energetica a cladirilor;
e) verificarea tehnica periodica a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalatiilor de climatizare din cladiri si, �n plus, evaluarea instalatiilor de �ncalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.

CAPITOLUL II
DefinitiiArt. 3. - Termenii si expresiile utilizate �n cuprinsul prezentei legi au urmatorul �nteles:
1. cladire - ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile aferente, �n care energia este utilizata pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul cladire defineste at�t cladirea �n ansamblu, c�t si parti ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat;
2. performanta energetica a cladirii - energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ �n principal: �ncalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza lu�ndu-se �n considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii �n raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor �nvecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;
3. certificatul de performanta energetica a cladirii - document tehnic care are caracter informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri;
4. producerea combinata de caldura si electricitate - PCCE - transformarea simultana a combustibililor primari �n energie mecanica sau electrica si energie termica, denumita cogenerare, cu respectarea anumitor criterii de calitate privind eficienta energetica;
5. sistem de climatizare - combinatie a tuturor componentelor necesare asigurarii unei forme de tratare a aerului �n care temperatura este controlata sau poate fi cobor�ta, dupa caz, �n combinatie cu controlul ventilarii, umiditatii si puritatii aerului;
6. cazan - ansamblu format din corpul cazanului si arzator, destinat sa transmita apei caldura degajata prin arderea unui combustibil;
7. putere termica nominala - exprimata �n kW - puterea termica maxima stabilita si garantata de producator, care poate fi furnizata �n timpul exploatarii continue, respect�ndu-se randamentele utile specificate de producator;
8. pompa de caldura - dispozitiv sau instalatie care extrage caldura la temperatura scazuta din aer, apa sau sol, pentru a o furniza unei cladiri;
9. lucrari de renovare - lucrari de modernizare efectuate asupra anvelopei cladirii si/sau a instalatiilor de �ncalzire, apa calda de consum, electrice si iluminat, gaze naturale, ventilatie si climatizare, ale caror costuri depasesc 25% din valoarea de impozitare a cladirii, sau lucrari de modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa cladirii;
10. expertizare tehnica a instalatiilor de �ncalzire - inspectie totala a ansamblului instalatiilor de �ncalzire, care cuprinde si evaluarea randamentului cazanului si dimensionarea acestuia �n functie de necesarul de caldura al cladirii, pe baza caruia expertii tehnici atestati recomanda utilizatorilor �nlocuirea acestuia sau modificarea sistemului de �ncalzire si preparare a apei calde de consum, precum si solutii alternative.

CAPITOLUL III
Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilorArt. 4. - (1) �n termen de 12 luni de la data publicarii �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza si aproba, prin ordin al ministrului, reglementarea tehnica privind metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, denumita �n continuare metodologie.

(2) Metodologia cuprinde, �n principal, urmatoarele elemente:
a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer;
b) instalatiile de �ncalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile �n ceea ce priveste izolarea acestora;
c) instalatia de climatizare;
d) ventilatia;
e) instalatia de iluminat integrata a cladirii, �n principal sectorul nerezidential;
f) pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;
g) sistemele solare pasive si de protectie solara;
h) ventilatia naturala;
i) conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect.

(3) Metodologia cuprinde, dupa caz, si alte elemente, �n situatia �n care influenta acestora asupra performantei energetice a cladirilor este relevanta, precum:
a) sisteme solare active si alte sisteme de �ncalzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila;
b) electricitate produsa prin cogenerare;
c) centrale de �ncalzire si de racire de cartier sau de bloc;
d) iluminatul natural.

Art. 5. - Performanta energetica a cladirii se exprima cu claritate si poate include un indicator al emisiei de dioxid de carbon.
Art. 6. - Elementele prevazute la alin. (2) si (3) ale art. 4 se pot modifica prin hotar�re a Guvernului.

CAPITOLUL IV
Cerintele de performanta energetica a cladirilorArt. 7. - (1) Prin metodologie se stabilesc cerintele minime de performanta energetica a cladirilor, denumite �n continuare cerinte, si se aplica diferentiat pentru diferite categorii de cladiri, at�t pentru cladirile noi, c�t si pentru cladirile existente, dupa cum urmeaza:
a) locuinte unifamiliale;
b) blocuri de locuinte;
c) birouri;
d) cladiri de �nvatam�nt;
e) spitale;
f) hoteluri si restaurante;
g) sali de sport;
h) cladiri pentru servicii de comert;
i) alte tipuri de cladiri consumatoare de energie.

(2) Cerintele stabilite �n metodologie tin seama de conditiile generale de climat interior pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzatoare, conditiile locale, destinatia data �n proiect si vechimea cladirii.
(3) Cerintele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, si se actualizeaza ori de c�te ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic �n sectorul constructiilor.

Art. 8. - Cerintele stabilite �n metodologie nu se aplica urmatoarelor categorii de cladiri:
a) cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica �n mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
b) cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;
c) cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de p�na la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie;
d) cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an
e) cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2.

CAPITOLUL V
Cladiri noiArt. 9. - La cladirile noi se respecta cerintele stabilite �n metodologie.

Art. 10. - Pentru cladirile noi, cu o suprafata utila totala de peste 1.000 m2, autoritatea administratiei publice locale sau judetene, prin certificatul de urbanism dat �n vederea emiterii autorizatiei de construire, potrivit legii, solicita �ntocmirea unui studiu de fezabilitate tehnica, economica si de mediu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, ca de exemplu:

a) sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie regenerabila;
b) producere combinata de caldura si electricitate - PCCE;
c) sisteme de �ncalzire sau de racire de cartier ori de bloc;
d) pompe de caldura, �n anumite conditii.

CAPITOLUL VI
Cladiri existenteArt. 11. - La cladirile existente, cu o suprafata utila de peste 1.000 m2, la care se executa lucrari de renovare, performanta energetica a acestora trebuie �mbunatatita pentru a satisface cerintele stabilite �n metodologie, �n masura �n care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional si economic.

Art. 12. - Cerintele se stabilesc pentru �ntreaga cladire renovata sau pentru sistemele/elementele renovate ale cladirii, atunci c�nd acestea fac parte dintr-o lucrare de renovare care trebuie realizata �ntr-o perioada limitata de timp, av�nd ca scop �mbunatatirea performantei energetice globale a cladirii.

CAPITOLUL VII
Certificatul de performanta energetica a cladiriiArt. 13. - (1) Certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit �n continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaboreaza cu respectarea legislatiei �n vigoare pentru cladirile din categoriile prevazute la art. 7 alin. (1), care se construiesc, sunt v�ndute sau �nchiriate.
(2) Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul �l pune, dupa caz, la dispozitie potentialului cumparator sau chirias.
(3) Certificatele pentru apartamente si spatii cu alta destinatie dec�t aceea de locuinta din cladirile de locuit colective se elibereaza, dupa caz, pe baza:
a) unei certificari comune pentru �ntreaga cladire, �n cazul cladirilor racordate la sistemul centralizat de �ncalzire si preparare a apei calde de consum; sau
b) evaluarii unui apartament similar din aceeasi cladire.
(4) Nu se elibereaza certificat pentru cladirile mentionate la art. 8.
(5) Certificatul cuprinde valori de referinta prevazute �n reglementarile tehnice �n vigoare, care permit consumatorilor sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii. Certificatul este �nsotit de recomandari de reducere a costurilor, prin �mbunatatirea performantei energetice a cladirii.

Art. 14. - �n cazul cladirilor cu o suprafata utila de peste 1.000 m2, aflate �n proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice, certificatul valabil este afisat �ntr-un loc accesibil si vizibil publicului. Se afiseaza la loc vizibil si temperaturile interioare recomandate si cele curente si, dupa caz, alti factori climatici semnificativi.

CAPITOLUL VIII
Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de �ncalzireArt. 15. - �n scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se efectueaza:
a) inspectie periodica la intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizeaza combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominala de 20-100 kW; inspectia se efectueaza si pentru cazanele care utilizeaza alte tipuri de combustibil;
b) inspectie cel putin o data la 2 ani, pentru cazanele cu puterea nominala mai mare de 100 kW; pentru cazanele care utilizeaza combustibil gazos aceasta perioada poate fi extinsa la 4 ani;
c) expertizarea tehnica a instalatiilor de �ncalzire echipate cu cazane cu puterea nominala mai mare de 20 kW si o vechime mai mare de 15 ani.

Art. 16. - Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de �ncalzire se fac conform legislatiei �n vigoare.

CAPITOLUL IX
Inspectia sistemelor de climatizareArt. 17. - �n scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se prevede inspectia sistemelor de climatizare cu puterea nominala de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. Inspectia sistemelor de climatizare include evaluarea randamentului si dimensionarea �n raport cu necesitatile de climatizare a cladirii. Consumatorii vor fi informati cu privire la �mbunatatirea sau �nlocuirea sistemului de climatizare si alte solutii posibile.

Art. 18. - Inspectia sistemelor de climatizare se face conform legislatiei �n vigoare.

CAPITOLUL X
Experti independentiArt. 19. - (1) Auditul energetic al cladirii si elaborarea certificatului se realizeaza de catre auditori energetici pentru cladiri, atestati conform legislatiei �n vigoare.
(2) Expertizarea sistemelor de �ncalzire si climatizare ale cladirii se realizeaza de catre experti tehnici, atestati conform legislatiei �n vigoare.

Art. 20. - Auditorii energetici pentru cladiri si expertii tehnici atestati �si desfasoara activitatea ca experti independenti, persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei �n vigoare.

CAPITOLUL XI
Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 21. - P�na la data intrarii �n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si Internelor stabilesc programe de informare a utilizatorilor cladirilor �n legatura cu diferitele metode si practici care permit cresterea performantei energetice.

Art. 22. - �n termen de 12 luni de la data publicarii �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, a prezentei legi, se aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ministrului economiei si comertului si ministrului administratiei si internelor normele metodologice referitoare la performanta energetica a cladirilor.

Art. 23. - Prevederile art. 13 alin. (1) si (2) privind elaborarea certificatelor si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, �n cazul v�nzarii sau �nchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica la 3 ani de la data intrarii �n vigoare a prezentei legi.

Art. 24. - Prezenta lege intra �n vigoare la 1 ianuarie 2007.

Prezenta lege transpune integral �n legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor, publicata �n Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) L 001 din 4 ianuarie 2003, p. 0065-0071.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Rom�niei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Rom�niei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
DAN RADU RUSANU


PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU


Bucuresti, 13 decembrie 2005
Nr. 372

Certificarea energetica si auditul energetic

Avize Bucuresti: Certificat energetic si audit energetic / birou arhitectura bucuresti

Certificarea, auditul energetic, expertizarea termica si
energetica a cladirilor de locuit

Aceasta operatie consta in determinarea caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire instalatie, in scopul caracterizarii din punct de vedere energetic a cladirii. Auditul energetic al cladirilor este operatia prin care se stabilesc tehnic si economic solutiile de reabilitare si modernizare termoenergetica a cladirii pe baza rezultatelor termice si energetice a cladirii.

cititi mai mult

Asistenta tehnica pe santier

Asistenta  tehnica  pe  santier / birou arhitectura bucuresti sector 1

Asistenta tehnica pe santier
este o misiune suplimentara a arhitectului (proiectantului), stabilita contractual intre beneficiar si architect si/sau alti proiectanti de specialitate si este prevazuta prin contractul de proiectare de baza sau alte acte aditionale la acesta. In functie de complexitatea si specificul lucrarii si de exigentele beneficiarului asistenta tehnica se va acorda pentru toate specialitatile sau pentru parti din proiect ( arhitectura-finisaje, structura).

cititi mai mult


Furnizorul dvs. de material si tehnologii in
constructii- recomandat de birou arhitectura bucuresti